STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

Permisos

Reducció de jornada

PERMISOS

 • Permís per matrimoni o unió de fet
 • Permisos per tècniques prenatals
 • Permís per maternitat biològica
 • Especialitats del permís per maternitat biològica
 • Permís per adopció o acolliment de menors (Art. 26 Decret 175/2006 del Consell)
 • Permís per adopció internacional
 • Permís per lactància
 • Permís per cura de fill o filla menor, afectat per càncer o una altra malaltia greu
 • Permís per paternitat
 • Permís per interrupció de l’embaràs
 • Permís mèdic i assistencial
 • Permís per defunció
 • Permís per malaltia greu
 • Permís per proves selectives i exàmens
 • Permís per trasllat de domicili habitual
 • Permís per deure inexcusable
 • Permís per funcions representatives i formació

 

LLICÈNCIES

Llicències retribuïdes

 • Llicència per assumptes propis
 • Llicència per cursos externs
 • Llicència per estudis

 Llicències sense retribució

 • Llicència per interès particular
 • Llicència per malaltia de familiars
 • Llicència per a perfeccionament professional

 

EXCEDÈNCIES

Excedència voluntària

 • Excedència voluntària per interés particular.
 • Excedència voluntària per agrupació familiar.
 • Excedència voluntària automàtica per prestar servicis en el sector públic.
 • Excedència voluntària per atenció de familiars.
 • Excedència voluntària per raó de violència de gènere.
 • Excedència voluntària incentivada.

Excedència forçosa

 

ACREDITACIONS I JUSTIFICACIÓ D’ABSÈNCIES

Acreditacions

 • Situació de convivencia
 • Condició de discapacitat
 • Grau de parentiu
 • Guarda legal
 • Situació de violència de gènere
 • Condició de família nombrosa

 Justificació d’absències

 • Absències aïllades d’un o dos dies
 • Absència de tres o més dies

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 13 5 ?