STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

Sobre el Comité d’empresa del 28 d’abril

El darrer 28 d’abril es va celebrar el Comité d’Empresa (CE) de la Universitat de València on es van tractar diversos temes d’interés per als treballadors i treballadores laborals de la Universitat de València. Alícia Martí, Beatriu Cardona, Imma Coret i Pau Pérez van representar STEPV a la reunió de l’òrgan.

Entre els diferents assumptes tractats es van nomenar les persones delegades de Prevenció i els membres de les diferents comissions, a més d’establir mecanismes de participació més eficaços.

La demanda de més calat del CE a la UV va vindre de la petició d’exigir a la Universitat de València que aplique la plena equiparació econòmica i acadèmica entre tot el seu professorat permanent, siga laboral o funcionari, en coherència i consonància amb el marc regulador vigent.

La Llei Orgànica 2/2023 del Sistema Universitari (LOSU) diu explícitament ja al seu preàmbul (p. 5-6): “Asimismo, se incentivan programas de estabilización y promoción de forma transitoria y se garantiza la equiparación de derechos y deberes académicos del profesorado funcionario y laboral permanente”.

També la conversió d’ofici per part de la UV mitjançant un procediment automàtic, prèvia acceptació de la persona afectada, d’actualització dels contractes vigents de Professorat Contractat Doctor a contractes de Professorat Permanent Laboral, en coherència amb el nou marc regulador de la LOSU, on es substitueix una figura per l’altra.

STEPV va reclamar l’equiparació dels Ajudants Doctors LOU amb la nova figura d’Ajudant Doctor LOSU ja que es crearà un greuge comparatiu entre els dos models dintre d’una mateixa categoria laboral si uns van a 240 hores i els altres a 180.

Al torn obert de paraula,  Beatriu Cardona (STEPV)  va proposar reclamar a l’empresa el reconeixement del crèdit horari previst per la legislació per a les persones delegades de prevenció.  

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 9 8 ?