STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

Les baixes mèdiques: nova regulació a partir de l’1 d’abril

S’acaba amb l’obligatorietat de portar a l’empresa el comunicat de baixa

L’1 d’abril han entrat en vigor els canvis de la gestió i control dels processos per Incapacitat Temporal (IT) en els 365 dies de la seua duració. S’aplicarà a les baixes ja iniciades que no hagen superat els 365 dies. El canvi més significatiu és la fi de l’obligació de les treballadores i treballadors de portar a l’empresa el comunicat de baixa mèdica. S’acaba amb l’obligació d’entregar el comunicat de la baixa mèdica a l’empresa. També contempla que es puguen avançar les revisions a les persones malaltes per a procedir a la seua alta. A partir de l’entrada en vigor, serà l’Administració (INSS) la que comunique amb les empreses via telemàtica.

Des de l’1 d’abril, els metges només donaran una còpia de la baixa, per al mateix treballador o treballadora, i no dues com es realitzava fins ara. S’elimina la còpia destinada a l’empresa.

L’Administració comunicarà a l’empresa els processos de baixa i les empreses hauran de comunicar-se via telemàtica amb aquesta per a aportar les dades que l’Administració precise per a la gestió i control de la situació d’Incapacitat Temporal i de la seua prestació corresponent.

En les baixes per malaltia comuna és el Servei Públic de Salut el que dona l’alta. En les baixes per contingències professionals, com un accident de treball, són les mútues les que gestionen la baixa i l’alta de les treballadores o treballadors.

Segons la duració estimada de la baixa, existeixen quatre situacions:

Si la baixa és de fins a 4 dies naturals

S’emetrà comunicat de baixa i alta en la mateixa visita. Es podrà demanar un reconeixement mèdic el dia de l’alta per a valorar la situació.

Si la baixa és d’entre 5 i 30 dies naturals

La revisió de la baixa, per a confirmar o donar l’alta, es farà als set dies com a màxim. Entre les successives revisions no podran passar més de 14 dies.

Si la baixa és d’entre 31 i 60 dies naturals

La primera revisió es fa en un màxim de 7 dies, des de la data de baixa, després cada 28 dies com a màxim.

Si la baixa és de 61 o més dies naturals

La primera revisió per a confirmar o donar l’alta, serà com a màxim als 14 dies -des de la data de baixa-. Després, cada 35 dies com a màxim i les següents als 35 dies.

Una altra modificació important és que dona llibertat al fet que s’avancen les revisions mèdiques als processos d’Incapacitat Temporal. Això permet que es puguen acordar avançar les altes. Quan les mútues gestionen les baixes per malaltia comuna, aquestes poden citar a revisions mèdiques i, si consideren que s’està en condicions de treballar, poden fer una proposta d’alta mèdica que la Inspecció del Servei Públic de Salut, responsable de donar l’alta, ha de respondre en un termini màxim de cinc dies. La baixa mèdica, per ser una incapacitat temporal, pot durar, com a màxim, 365 dies, prorrogables en 180 dies més. El Servei Públic de Salut comunicarà telemàticament a l’Institut Nacional de la Seguretat Social la data de la finalització dels 365 dies d’Incapacitat Temporal.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 6 13 ?