STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

Intersindical Valenciana exigeix la convocatòria d’un concurs de mèrits per acabar amb l’abús de la temporalitat en la Generalitat

El Sindicat sol·licita la convocatòria de la Mesa General de Negociació de personal funcionari i estatutari.

Que a les diferents Administracions Públiques hi ha un abús sistemàtic en la contractació temporal del personal per cobrir llocs de treball de caire estructural, és un fet antic i contrastat. L’abús en aquesta modalitat de contractació, no només és una qüestió de dades, encara que la temporalitat pot situar-se perfectament en un 30% de la plantilla, sinó que, també ho és pel fet que les persones així contractades poden estar anys i anys en aquesta situació, sense tenir oportunitats reals de consolidar un lloc de treball en temps i forma. Una realitat que ha portat al Tribunal de Justicia de la Unió Europea (TJUE) a afirmar que, aquesta és una práctica que vulnera la Directiva Europea sobre contractació a temps determinat. Una Directiva que pretén protegir els treballadors i treballadores en aquesta situació.

Determinar per què s’ha arribat a aquesta situació és difícil; doncs en són varies les causes. Per una banda, hi havia motius econòmics, ja que, fins fa poc, el personal temporal o interí estava exclòs de la percepció de determinats complements retributius, però, aquesta discriminació ha estat superada pel mateix TJUE. Per l’altra, s’argumenta la dificultat o la desídia de les Administracions Públiques a l’hora de aprovar i executar les ofertes públiques d’ocupació. La qüestió, però, no rau ni en una ni en l’altra, perquè és per totes i tots conegut que, el personal temporal, en situació precària per definició, és un personal que està en una situació de debilitat front a l’empresa, siga pública o privada, i, per tant, més submís davant les discrecionalitats.

En qualsevol cas, la temporalitat de la plantilla a la Generalitat és un problema que cal resoldre ja i, a més, fer-ho tenint en compte els interessos de les persones que han estat víctimes d’aquest abús. És per aixó que, davant la inexistencia en la legislació de personal funcionari de mesures que penalitzen aquest abús, Intersindical Valenciana proposa una doble via: per un costat, acabar amb la temporalitat actual i, per l’altre, establir les modificacions legals pertinents per penalitzar aquesta conducta i evitar que torne a reproduir-se en un futur.

En aquest sentit i en referència a la primera de les vies, el Sindicat proposa a l’àmbit de personal de la Generalitat Valenciana, l’aplicació, amb carácter general, del que disposa l’article 61.6 de l’Estatut Básic de l’Empleat Públic, segons el qual “en virtud de llei podrá aplicar-se, amb caràcter excepcional, el sistema de concurs que consistirà únicamente en la valoració de mérits”.
Una possibilitat legal que permetria, no sol acabar amb la temporalitat, oferint la provisió per concurs de totes aquelles places cobertes temporalment i que estan en situació d’abús, sino que a més, permetria restituir els drets vulnerats del personal interí.

Amb aquesta finalitat, Intersindical Valenciana, ha sol·licitat la convocatòria de la Mesa General de Negociacio de personal funcionari i estatutari de la Generalitat per negociar la quantificació de les places sotmeses a aquest procediment extraordinari, les normes que l’han de regir i el calendari de desenvolupament. Una petició que esperem siga atesa per la Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, per la seua condició de Presidenta de l’esmentada Mesa; doncs, desprès del pronunciament del TJUE, no té cap sentit obstinar-se en mantenir situacions d’abús respecte del personal interí, ni tampoc pretendre, fictíciament, que unes convocatòries ordinàries d’oposicions resoldran el problema, tant de la temporalitat com de les persones en situació d’abús. L’experiència diu tot el contrari.

Finalment, des de la Intersindical Valenciana s’està impulsant una campanya per la consolidació del personal interí a les administracions públiques sota el lema “perquè no som d’usar i tirar” per informar el personal afectat i per aconseguir que els partits polítics i les administracions públiques donen una solució real a totes les persones afectades.

Category: Interins, PAS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 8 5 ?