STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

Mesa negociadora de l’1 de juny de 2020

Documentació de la mesa Negociadora que tindrà lloc el dilluns 1 de juny, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
  2. Condicions laborals del PAS i del personal de suport a la investigació de la Universitat de València durant el període de desescalada.
  3. Torn obert de paraules.

RESUM DE LA MESA NEGOCIADORA DE L’1 DE JUNY DE 2020

En la reunió per videoconferència participem les seccions sindicals amb representació en mesa negociadora, el Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, el Gerent, el Vicegerent de Recursos Humans, el Secretari de la mesa negociadora

Punt 1.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.

S’aprova l’acta amb una matisació de CCOO.

Punt 2.- Condicions laborals del PAS i del personal de suport a la investigació de la Universitat de València durant el període de desescalada.

El vicegerent ens informa que el treball a distància serà la modalitat preferent. No està encara clar en quin moment ens incorporarem al treball presencial de manera més o menys generalitzada.

L’atenció al públic continuarà sent majoritàriament no-presencial. El treball presencial, de moment es limitarà a l’imprescindible.

Hi haurà la possibilitat de flexibilitzar el treball per facilitar la conciliació; excepte en atenció al públic en línia, durant l’horari d’atenció establert, així com reunions per videoconferència, que es convocaran dins de la jornada ordinària.

Les comunicacions es faran dins de la jornada de treball, per garantir el dret a la desconnexió.

S’amplia en una hora la part flexible de l’horari troncal, tant en l’hora d’entrada com a la d’eixida.

Les persones que es reincorporen al treball presencial, ho faran per torns (no serà al 100% del temps), i respectant en tot moment, les mesures en matèria de prevenció. Aquest personal haurà de fer ús de l’aplicació GDH els dies que assistisca al lloc de treball, però no es computarà saldo d’hores.

Per a persones que han de reincorporar-se al treball presencial i es troben en situacions especials de conciliació (persones que tinguen al seu càrrec menors de 14 anys, persones majors o dependents), mentre no estiguen oberts els centres educatius ni centres de dia, s’optarà per una major flexibilitat horària o, fins i tot, a un permís per deure inexcusable

Persones exemptes de treball presencial: la proposta institucional inclou tant les persones especialment vulnerables, així com les que conviuen amb persones vulnerables en els termes del punt 3 de la instrucció de gerència 3/2020.

Pel que fa a les novetats del document, la regulació de les condicions laborals inclou expressament el personal de suport a la investigació.

Les convocatòries de reunions de treball seran per videoconferència.

S’inclou flexibilitat horària per als cuidadors no professionals en els següents termes: “Les persones reconegudes per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives com a cuidadores no professionals de persones dependents i vulnerables, quan no puguen fer treball a distància, gaudiran d’una flexibilitat en la jornada laboral sense subjecció als límits horaris establerts en la normativa.”

Totes aquestes mesures s’insereixen en la instrucció 03/2020, la qual queda derogada per la nova instrucció de gerència de la UV nº 11.

A on heu de dirigir-vos?

  • El personal vulnerable (punt 3 de la instrucció de gerència 03/2020) ha de posar-se en contacte amb el Servei de Prevenció.
  • El personal que conviu amb persones vulnerables ha de dirigir-se al Servei de Recursos Humans de PAS.
  • Les persones amb necessitats de conciliació han de dirigir-se al Servei de Recursos Humans de PAS.

A l’espera de rebre la nova instrucció, s’aprova el text de l’acord per unanimitat.

3.- Torn obert de paraula

Temes referents al PAS:

Se’ns informa de l’obertura del registre general i de la quasi totalitat de les oficines de registre auxiliars, d’acord amb les instruccions de Gerència.

Es vol potenciar registre electrònic per evitar la necessitat d’anar en persona a les oficines de registre, aquesta possibilitat encara no està operativa.

Procés selectiu de l’escala administrativa: s’ha ampliat el termini de presentació de mèrits de 10 a 15 de les persones que han superat la fase d’oposició

Respecte dels processos pendents de PAS, la resolució del concurs de trasllat del C1 de l’escala administrativa es farà a distància, ja que es bastant automàtica i no cal mirar massa coses.

No hi ha data per a la tornada al treball presencial en torn de vesprada.

La Universitat reprendrà el programa d’intercanvi VACAPAS, de manera que es podrà demanar estància des del 15 de juliol i tot el mes d’agost.

La UV ha sol·licitat una moratòria de les convocatòries de l’Oferta d’ocupació pública que queden pendents, de manera que no comptabilitzarà el temps transcorregut en l’Estat d’alarma, (i s’afegirà després). Si tot va com es preveu, potser siga ampliar-ho a novembre

Els terminis processals respecte a la sentencia de la convocatòria impugnada de les oposicions del C1 de l’escala Administrativa comença el dia 4. STEPV desitgem que hi haja notícies al respecte el més prompte possible.

Sobre les borses de treball: situació de les persones que demanaren reactivació, el termini suspès, la normativa no preveia aquesta situació

No s’han fet molts nomenaments excepte servei d’informàtica i animalaris

Es farà un calendari respecte a les preses de possessió quan les incorporacions es puguen fer en condicions de normalitat (sense data de moment)

Finançament de les universitats:

Després de reunions mantingudes per la Universitat de València amb les Conselleries d’Universitats i d’Hisenda, sembla que els han assegurat que estan garantits els mesos de juny i juliol

Desescalada del PDI:

S’estan estudiant possibles escenaris de docència a partir de setembre. s’està estudiant un sistema semipresencial.

S’ha demanat indicacions a la Conselleria d’Universitats de cara a aquest escenari (distàncies, aforament de les aules, etc.)

S’està treballant per donar recomanacions per al proper curs. S’està treballant amb els deganats per recollir propostes en un model híbrid, amb parts presencials i parts no presencials en les assignatures.

Al llarg del mes hi haurà un document. No tenen encara un pla acabat per a l’inici. En tot cas el pla haurà de ser flexible, de manera que es puga adaptar a cada edifici.

De moment es manté la no presencialitat de la docència i s’ofereix al personal docent i investigador la possibilitat d’acudir als centres a qui vulga.

Finançament de les universitats: després de reunions de la Universitat de València amb les Conselleries d’Universitats i d’Hisenda, estan garantits els mesos de juny i juliol

Sexenni de transferència:

  • pel que fa a les reduccions de jornada s’equiparen als sexennis d’investigació, ja per al proper curs
  • els drets econòmics: serà el més aviat possible i en tot cas abans de finals del 2020

Professorat Associat:

El Ministeri no ha dit res sobre la renovació automàtica del professorat Associat, queda a criteri de les universitats i la UV ja ha contestat al respecte.

No obstant això, des de la part institucional ens han dit que la Universitat interpretarà el que diu la normativa, i que serà molt sensible als efectes negatius que sobre l’activitat professional principal haja provocat la COVID-19.

Pròrrogues de contractes del PIF:

STEPV hem preguntat sobre la pròrroga dels contractes del Personal Investigador en Formació, no només dels contractes que finalitzen en el termini d’un any.

La resposta que ens donen és que no hi ha una solució uniforme per part de les entitats finançadores, les quals han pres criteris distints. La UV ha preguntat a les entitats finançadores si donaran suport econòmic, alguna ha dit que no en donarà.

Des del Ministeri no s’ha autoritzat l’ampliació de totes les pròrrogues sense la limitació de l’any de finalització dels contractes.

La UV contesta el que ja sabíem: que s’estan tramitant les pròrrogues a mesura que es van resolvent.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 15 5 ?