STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

Mesa negociadora del 31 de gener de 2020

ORDRE DEL DIA:

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
  2. Aprovació, si escau, de la Relació de Llocs de treball de 2019 de PDI de la Universitat de València Annex
  3. Aprovació, si escau, de l’acord de progressió de carrera professional.
  4. Proposta de retribucions del personal investigador en formació que llig la tesi abans de la finalització de l’ajuda.
  5. Torn obert de paraules.

Resum de la Mesa Negociadora del 31 de gener de 2020

Informació prèvia del President de la Mesa Negociadora: ens anuncia a les seccions sindicals que ja se sap quina és la taxa de reposició per tal de negociar l’Oferta Pública d’Ocupació de PDI per al 2020.

1.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.

S’aprova l’acta amb la modificació d’una errada que hi havia en el text.

2.- Aprovació, si escau, de la Relació de Llocs de treball de 2019 de PDI de la Universitat de València

Se’ns informa que de l’any passat a aquest s’han produït 80 canvis de plaça per jubilacions, etc.

STEPV ha demanat tindre accés a dades com el número de persones acreditades i la categoria a què podrien optar en cada departament. La resposta del president de la Mesa Negociadora és que a mitjan febrer ens facilitaran eixa informació.

El punt s’aprova per unanimitat

3.- Aprovació, si escau, de l’acord de progressió de carrera professional.

La institució ens havia ofert una nova proposta per a aquest punt.

Des de l’STEPV insistim en que les titulacions, certificats de nivell de valencià i d’altres idiomes no haurien de tindre caducitat en presentar-los com a mèrit. El principal problema en la negociació és la temporalitat pel que fa a l’adquisició d’aquests títols i certificats. La posició de la UV era que només comptaren els aconseguits durant el període de permanència en cada tram de la carrera professional.

La institució fa una transaccional: ampliar el temps en què es pot adquirir el mèrit, però amb menys puntuació.

2020, 2021 i 2022 presentar mèrits sense límit temporal pel que fa a la seua adquisició; 2023 amb el redactat del 2022 (10 i 12 anys); 2024 (8 i 9 anys); a partir del 2025 només s’acceptarien els títols i certificats d’idiomes obtinguts dins del període de permanència en el GDP/DPCR.

El document arreplega el compromís de la UV a reforçar l’oferta formativa per facilitar l’accés i progressió en el sistema de carrera professional.

En breu us enviarem el document definitiu de l’acord a què s’ha arribat.

S’aprova el punt amb els vots de STEPV, CCOO, CSIF i l’abstenció d’UGT

4.- Proposta de retribucions del personal investigador en formació que llig la tesi abans de la finalització de l’ajuda.

El Vicegerent de Recursos Humans i Organització Administrativa ens explica les raons del punt: l’entrada en vigor de l’Estatut del Personal Investigador en Formació i en concret el canvi en les retribucions que aquest comporta. La proposta afecta al personal investigador d’aquelles convocatòries que contemplen la possibilitat de formalitzar un contracte postdoctoral als qui acaben la tesi doctoral abans d’iniciar el quart any de les ajudes. Com que els contractes postdoctorals tindrien unes retribucions inferiors a les percebudes en el contracte predoctoral, la proposta que es duu a la Mesa Negociadora és que el contracte per al període d’orientació postdoctoral tinga les retribucions del Personal Investigador Doctor Júnior.

Pel que fa a la pròrroga dels contractes a 4 anys (una de les reivindicacions del col·lectiu i que STEPV sempre ha defensat), dir-vos que la Conselleria encara no ha contestat la petició de la UV per tal de modificar la durada del contracte prevista en les convocatòries.

La mesura entrarà en vigor l’endemà de la seua aprovació en el Consell de Govern, el proper 4 de febrer, i tindrà efectes retroactius per al personal que estiga en l’últim any de l’ajuda.

S’aprova el punt per unanimitat.

5.- Torn obert de paraules.

En aquest punt des de l’STEPV preguntem quan tenen previst aprovar els criteris de les promocions del PDI de 2020. Hi ha moltes companyes i companys que està esperant que es duga a la Mesa Negociadora. El President de la Mesa Negociadora explica que la taxa de reposició serà menor que la de l’any passat, que els criteris de promoció seran similars als d’anys anteriors, i que es negociaran alhora que l’oferta pública d’ocupació del 2020.

STEPV també hem manifestat la nostra preocupació per la situació en què es troba la unitat de Suport als Instituts de Tarongers (USIT), i hem demanat que s’adeqüen mesures per resoldre la problemàtica, ja crònica, derivada d’un excés de treball i rotació del personal assignat a la USIT. El vicegerent ha contestat que s’estan estudiant possibles solucions.

Respecte a les convocatòries pendents de l’Oferta Pública d’Ocupació del 2017, el vicegerent explica que s’han ajornat degut a les demandes presentades. Recordeu que es van interposar 5 demandes, 3 de sindicats i 2 per opositors, de les quals una ha caigut perquè el recurrent va suspendre i ja no és part interessada. Les altres 4 han sigut acumulades a la demanda que va presentar STEPV, i que ha recaigut en el jutjat nº 10.

El gerent ens ha informat també del canvi en la direcció del Servei de Contractació.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 7 8 ?