STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

Mesa Negociadora del 30 d’octubre de 2019

ORDRE DEL DIA de la Mesa Negociadora:

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
  2. Informe sobre el procés d’actualització del Manual per a l’avaluació de l’activitat docent del professorat de la Universitat de València.
  3. Aprovació, si escau, de l’oferta pública d’ocupació del personal d’administració i serveis per a l’any 2019.
  4. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la relació de llocs de treball 3/2019 de PAS de la Universitat de València. Cost pressupostari
  5. Torn obert de paraules.

RESUM DE LA MESA NEGOCIADORA DEL 30 D’OCTUBRE DE 2019

Punt 1.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.

   STEPV detecta una errada en l’acta, ja que en la mesa negociadora recordàrem que no se’ns havia contestat a la nostra proposta de reducció de jornada per a majors de 60 anys (no de 58, com posava a l’acta).

   S’aprova l’acta sense altres modificacions del text.

Punt 2.- Informe sobre el procés d’actualització del Manual per a l’avaluació de l’activitat docent del professorat de la Universitat de València.

   El manual del Docentia es va aprovar en la mesa negociadora del 28 de setembre del 2015. Fins ara, la implantació del Docentia estava en una fase pilot i voluntària. Al llarg d’aquests 4 anys s’han fet algunes modificacions al manual i el document que es duu a Mesa és la seua actualització. Ara es tracta d’implantar el programa a tota la plantilla de PDI, durant el curs 2019-2020. Per a l’equip directiu el Docentia té com a objectiu l’avaluació i el reconeixement de l’activitat docent del professorat de la Universitat de València.

   Pel que fa al programa hem de destacar que l’avaluació inicial passa pel Comitè d’Avaluació de l’Activitat Docent (Annex IV), òrgan responsable d’emetre els informes provisionals. Cadascun dels 4 subcomitès estarà format per 4 professores/rs. Si l’informe és favorable, el següent pas seria la resolució de la rectora amb el reconeixement del quinquenni en el nivell bàsic. Pel que fa al nivell avançat, la baremació s’incorpora a diferents processos associats a la contractació i la promoció: assignació d’anys sabàtics, aprovació d’estades i assignació de borses de treball, distribució anual de la docència, l’assignació econòmica dels departaments, etc.

   El programa Docentia és garantista, ja que inclou l’autoavaluació del professorat; hi haurà una Comissió permanent, on es consideraran les al·legacions. Aquesta Comissió estarà formada pels presidents/es dels subcomitès, vicerector/a de professorat, representant estudiantil i un/a representant sindical (amb representació en la mesa negociadora). A més, també comptarà amb una Comissió de garanties (Annex V), al qual pot acudir el/la professor/a que continuara sense estar d’acord amb el sentit de l’informe. La composició d’aquesta Comissió serà: vicerector/a amb competències en qualitat educativa, 4 professors/es, 1 representant estudiantil proposat per l’AGE i 1 representant sindical (amb representació en la Mesa negociadora).

   Una de les coses que han quedat clares en la Mesa negociadora és que la maternitat no es veurà perjudicada ja que, cas de no tindre un període complet de 5 anys, la puntuació del temps serà ponderada en l’avaluació de manera inversament proporcional, i així es compensarà el període d’inactivitat docent en estar en situació de baixa per aquesta contingència.

   S’acorda que els subcomitès puguen tindre un/a representant sindical amb veu i sense vot.

   STEPV ha suggerit modificacions en la redacció d’alguns ítems de les enquestes (Annex I), en relació a les pràctiques de les empreses i en el de TFG i TFM.

   El manual de Docentia s’aprovarà en el Consell de Govern del mes de desembre, i tindrà rang de reglament.

   El punt s’aprova amb el vot favorable dels 4 sindicats de la Mesa negociadora.

Punt 3.- Aprovació, si escau, de l’oferta pública d’ocupació del personal d’administració i serveis per a l’any 2019.

   L’oferta pública d’ocupació de PAS per a l’any 2019 és molt baixa, segons el vicegerent degut al baix número de jubilacions. Per taxa de reposició corresponen 28 places, a les quals cal afegir el corresponent al 5% addicional per envelliment de la plantilla. En total puja l’oferta d’ocupació a 29 places.

   Per a l’STEPV la taxa de reposició és una mesura que, hui per hui, impedeix que es puguen oferir totes les vacants de la RLT, obliga a les administracions a fer nomenaments per excessos de tasques, amb la conseqüent temporalitat i rotació en l’ocupació; a més, tampoc suposa una mesura de contenció de la despesa pública.

   El punt s’aprova amb el vot favorable dels 4 sindicats de la Mesa negociadora.

Punt 4.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la relació de llocs de treball 3/2019 de PAS de la Universitat de València.

   En aquest punt la secció sindical de l’STEPV lliurem a la presidència de la mesa negociadora un text que s’inclourà com Annex a l’acta que diu el següent:

«Davant el punt 4 de la Mesa Negociadora del 30 d’octubre del 2019 «Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la relació de llocs de treball 3/2019 de PAS de la Universitat de València», la secció sindical de l’STEPV vol manifestar el següent:

Sense posar en qüestió l’oportunitat dels apartats 2.1 i 2.2 de la proposta que l’equip de direcció de la Universitat de València fa als sindicats de la mesa negociadora, les quals suposen una re-classificació, i la conseqüent modificació de les retribucions complementàries, entenem que hi ha una sèrie d’escales, com ara Coordinadors/es de serveis, per als quals demanem des de fa molt de temps una re-catalogació del seu col·lectiu.

A més, des de l’STEPV hem demanat en moltes ocasions que es done solució a escales i categories professionals que mai han tingut possibilitat de promoció professional, com ara Auxiliars d’oficis, Escala Tècnica Bàsica de Salut, Oficials de laboratori perfil C4, i altres.

Per la qual cosa demanem que, sense més dilacions, que es cree una comissió de treball i s’establisca un calendari de negociació sobre aquests assumptes.

València, 30 d’octubre de 2019»

   La raó de presentar l’escrit és que, per a l’STEPV hi ha una sèrie de col·lectius que, per diverses raons, no han tingut mai cap possibilitat de participar en promocions professionals de cap tipus, dret que no se li ha de negar a cap empleada i empleat públic. És particularment injust el cas dels col·lectius amb places a extingir, sobretot si tenim en compte que és la conseqüència de la decisió que va prendre en el seu moment la Universitat, de privatitzar determinats serveis, cas d’alguns Auxiliars d’oficis, i de centres com les Clíniques de la Universitat, on realitza les seues funcions l’Escala Tècnica Bàsica de Salut. Per a STEPV la Universitat de València està en deute amb les afectades i afectats i ha de donar una solució immediata a un greuge històric. Considerem, també, que la constitució d’una Comissió d’escales no ha servit fins ara més que per a posposar la qüestió sine die.

   Pel que fa a les Coordinadores i Coordinadors de serveis, per a STEPV no podem esperar a que isquen els resultats de l’estudi de càrregues de treball, ja que aquest tipus d’estudis tarden molt a realitzar-se i a obtindre conclusions que després s’usaran, o no, per acordar la re-catalogació de les places.

   El punt s’aprova amb el vot favorable dels 4 sindicats de la Mesa negociadora.

Punt 5.- Torn obert de paraules.

En aquest punt s’informa del següent:

  • Pel que fa al reconeixement del grau personal: s’explica que aquest es reconeix al personal interí, però no el grau que s’hauria assolit per funcionaris/es de carrera que treballaren com interins/es, ja que una sentència del Tribunal Suprem diu que no ho permet l’EBEP

  • Sobre el concurs de biblioteques s’informa que aquest es farà, però que no hi pot haver data, ja que persones que aprovaren la promoció al C1 prefereixen romandre al C2 per no passar al torn de vesprada

  • Tocant als temes pendents de la carrera professional, aquests es pagaran les percepcions meritades, però la casuística és tan heterogènia i tan complexa (progressions sobrevingudes, IT…), que ha hagut molts problemes en resoldre’ls

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 5 7 ?