STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV a l’Obertura del Curs Acadèmic

L’Obertura de Curs Acadèmic és un solemne acte que se celebra cada any per donar inici al nou curs acadèmic. Una delegació de la secció sindical d’STEPV, formada per Beatriu Cardona, Immaculada Coret, Alícia Martí, German Nando, Ramon de Antonio i Pau Pérez, va assistir a l’acte en representació del sindicat.

La lliçó magistral enguany corresponia a la Facultat de Magisteri, que va designar l’escriptor i catedràtic del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, el prof. Dr. Josep Ballester-Roca per impartir-la. Amb el títol “Com Long John Silver no va aprendre a llegir. La lectura no és útil ni innocent”, la lectio sobre l’educació lectora i els problemes de la comprensió lectora en la societat actual va resultar vibrant i plena de missatges contra el totalitarisme i l’onada reaccionària que està patint la societat valenciana, així com la importància de la lectura com a element clau per al progrés i la cohesió social. Des del Sindicat volem felicitar el professor per la seua gran aportació.

També des d’STEPV volem posar en valor la tasca de totes les persones treballadores de la institució que van fer possible l’acte d’ahir a La Nau. En canvi, ens preocupa l’actitud de la rectora, qui en el seu discurs va deixar de banda la llengua pròpia de la UV en dues ocasions per adreçar-se en castellà al president de la Generalitat Valenciana, així com a la resta d’autoritats del govern. Considerem aquesta actitud com a diglòssica, inapropiada i afavoridora de la submissió lingüística.  Des del Sindicat entenem que les estratègies de diàleg i negociació institucional no requereixen un canvi de llengua.

D’altra banda, des del sindicat valorem negativament el discurs del President Mazón, buit de contingut i erràtic en molts aspectes. Això sí, es va comprometre a aprovar prompte un pla de finançament plurianual que permeta fer una bona planificació a les universitats públiques, una qüestió que va reclamar la rectora en el seu discurs, al mateix temps que hi destacava la necessitat d’atendre la singularitat de la Universitat de València per l’important patrimoni arquitectònic, històric i artístic que atresora.

STEPV comença el curs amb les piles ben carregades per defensar els interessos de les persones treballadores de la Universitat i ben alerta davant de qualsevol possible tipus de retallada.

STEPV sempre al teu costat

STEPV-UV serà un mur contra les retallades en matèria d’Igualtat del futur govern valencià

Imma Coret i Pau Pérez en representació d’STEPV-UV van participar en la Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat de la Universitat de València, que es va celebrar ahir dijous.

La reunió va començar amb l’informe dels avanços per part de la vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives, Helena Rausell Guillot. Posteriorment es va fer el treball de seguiment tècnic dels treballs del Pla i des del sindicat es va valorar positivament el treball tècnic realitzat.

Pau Pérez va posar en valor l’informe sobre la bretxa salarial de la professora Marcela Jabazz, així com els informes realitzats per les tècniques de la Unitat d’Igualtat. “Sense bons diagnòstics és difícil prendre bones decisions” va dir. A més, Pérez va apostar per gent de la casa per a fer els informes que guien les actuacions futures del pla.

D’altra banda, Imma Coret va fer una intervenció més global i amb més càrrega simbòlica i va alertar de les futures retallades i perills de retrocés en matèria d’Igualtat que s’albiren al nou govern valencià. Coret va posar l’accent en què l’acció sindical d’STEPV-UV anirà dirigida a protegir els avanços aconseguits en matèria de feminisme i igualtat davant de la involució que s’albira al futur govern de la Generalitat i que previsiblement afectarà a les universitats públiques valencianes. En aquest sentit el sindicat ha reafermat el seu compromís amb la igualtat i el moviment feminista.

Sobre el Comité d’empresa del 28 d’abril

El darrer 28 d’abril es va celebrar el Comité d’Empresa (CE) de la Universitat de València on es van tractar diversos temes d’interés per als treballadors i treballadores laborals de la Universitat de València. Alícia Martí, Beatriu Cardona, Imma Coret i Pau Pérez van representar STEPV a la reunió de l’òrgan.

Entre els diferents assumptes tractats es van nomenar les persones delegades de Prevenció i els membres de les diferents comissions, a més d’establir mecanismes de participació més eficaços.

La demanda de més calat del CE a la UV va vindre de la petició d’exigir a la Universitat de València que aplique la plena equiparació econòmica i acadèmica entre tot el seu professorat permanent, siga laboral o funcionari, en coherència i consonància amb el marc regulador vigent.

La Llei Orgànica 2/2023 del Sistema Universitari (LOSU) diu explícitament ja al seu preàmbul (p. 5-6): “Asimismo, se incentivan programas de estabilización y promoción de forma transitoria y se garantiza la equiparación de derechos y deberes académicos del profesorado funcionario y laboral permanente”.

També la conversió d’ofici per part de la UV mitjançant un procediment automàtic, prèvia acceptació de la persona afectada, d’actualització dels contractes vigents de Professorat Contractat Doctor a contractes de Professorat Permanent Laboral, en coherència amb el nou marc regulador de la LOSU, on es substitueix una figura per l’altra.

STEPV va reclamar l’equiparació dels Ajudants Doctors LOU amb la nova figura d’Ajudant Doctor LOSU ja que es crearà un greuge comparatiu entre els dos models dintre d’una mateixa categoria laboral si uns van a 240 hores i els altres a 180.

Al torn obert de paraula,  Beatriu Cardona (STEPV)  va proposar reclamar a l’empresa el reconeixement del crèdit horari previst per la legislació per a les persones delegades de prevenció.  

Ni un pas enrere

Aquest no és un primer de maig qualsevol. El capital, aquest monstre inhumà i cruel, de nou pretén imposar-nos les seues regles opressores. I si la classe treballadora no respon, tornarà a tindre totes les de perdre en aquest joc desigual.

Els nostres drets no ens els ha regalat ningú: han costat sang, suor i llàgrimes, des de fa segles. Cal, per tant, prendre consciència de la força que tenim com a treballadores i treballadors, i eixir als carrers, com està passant en altres indrets, de manera massiva i unitària. Enfront de les adversitats, no ens podem resignar ni restar immòbils.

Manifest 1r de Maig 2023 de la Intesindical Valenciana.

Ens veiem a València, a les 11.30h a la Plaça de Sant Agustí. Ni un pas enrere!

CoEducArt 2023 a Magisteri

Hui 25 d’abril a les 17.30h s’inaugurarà a la facultat de Magisteri l’exposició CoEducArt 2023, una mostra d’activitats coeducatives.

CoEducArt és una iniciativa de l’Àrea de les Dones de l’STEPV que treballa per fer visibles les activitats que es fan als centres educatius en defensa de la igualtat entre dones i homes, xiquetes i xiquets.

Us convidem a visitar l’exposició des del 25 d’abril fins al 20 de maig al hall de la facultat de Magisteri de la Universitat de València.

Sobre la modificació del decret de retribucions del PDI laboral

La setmana passada des d’STEPV contactàrem amb la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital per preguntar sobre l’estat de la modificació del Decret 174/2002 per a l’actualització del règim retributiu del professorat laboral de les universitats públiques valencianes, atés que s’anaven a dissoldre les Corts.

A continuació teniu la resposta que hem rebut:

“En contestación a tu consulta, entendemos que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución y el artículo 8 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, el Consell de la Generalitat ejerce con plenitud sus funciones hasta el momento de celebración de elecciones a Les Corts. En este caso se produce su cese y, continúa ejerciendo su labor en funciones, hasta la toma de posesión del nuevo Consell.

La disolución de Les Corts y la convocatoria de nuevas elecciones no afecta a las atribuciones del Consell para el ejercicio de la potestad reglamentaria, sin más limitación que el respeto a la Constitución Española, el Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana y las Leyes, tal y como dispone el  apartado artículo 18 de la citada Ley de Gobierno Valenciano.”

Sembla que, encara que estiguen en funcions, es podria aprovar la modificació del decret. Ja vorem…

Les baixes mèdiques: nova regulació a partir de l’1 d’abril

S’acaba amb l’obligatorietat de portar a l’empresa el comunicat de baixa

L’1 d’abril han entrat en vigor els canvis de la gestió i control dels processos per Incapacitat Temporal (IT) en els 365 dies de la seua duració. S’aplicarà a les baixes ja iniciades que no hagen superat els 365 dies. El canvi més significatiu és la fi de l’obligació de les treballadores i treballadors de portar a l’empresa el comunicat de baixa mèdica. S’acaba amb l’obligació d’entregar el comunicat de la baixa mèdica a l’empresa. També contempla que es puguen avançar les revisions a les persones malaltes per a procedir a la seua alta. A partir de l’entrada en vigor, serà l’Administració (INSS) la que comunique amb les empreses via telemàtica.

Des de l’1 d’abril, els metges només donaran una còpia de la baixa, per al mateix treballador o treballadora, i no dues com es realitzava fins ara. S’elimina la còpia destinada a l’empresa.

L’Administració comunicarà a l’empresa els processos de baixa i les empreses hauran de comunicar-se via telemàtica amb aquesta per a aportar les dades que l’Administració precise per a la gestió i control de la situació d’Incapacitat Temporal i de la seua prestació corresponent.

En les baixes per malaltia comuna és el Servei Públic de Salut el que dona l’alta. En les baixes per contingències professionals, com un accident de treball, són les mútues les que gestionen la baixa i l’alta de les treballadores o treballadors.

Segons la duració estimada de la baixa, existeixen quatre situacions:

Si la baixa és de fins a 4 dies naturals

S’emetrà comunicat de baixa i alta en la mateixa visita. Es podrà demanar un reconeixement mèdic el dia de l’alta per a valorar la situació.

Si la baixa és d’entre 5 i 30 dies naturals

La revisió de la baixa, per a confirmar o donar l’alta, es farà als set dies com a màxim. Entre les successives revisions no podran passar més de 14 dies.

Si la baixa és d’entre 31 i 60 dies naturals

La primera revisió es fa en un màxim de 7 dies, des de la data de baixa, després cada 28 dies com a màxim.

Si la baixa és de 61 o més dies naturals

La primera revisió per a confirmar o donar l’alta, serà com a màxim als 14 dies -des de la data de baixa-. Després, cada 35 dies com a màxim i les següents als 35 dies.

Una altra modificació important és que dona llibertat al fet que s’avancen les revisions mèdiques als processos d’Incapacitat Temporal. Això permet que es puguen acordar avançar les altes. Quan les mútues gestionen les baixes per malaltia comuna, aquestes poden citar a revisions mèdiques i, si consideren que s’està en condicions de treballar, poden fer una proposta d’alta mèdica que la Inspecció del Servei Públic de Salut, responsable de donar l’alta, ha de respondre en un termini màxim de cinc dies. La baixa mèdica, per ser una incapacitat temporal, pot durar, com a màxim, 365 dies, prorrogables en 180 dies més. El Servei Públic de Salut comunicarà telemàticament a l’Institut Nacional de la Seguretat Social la data de la finalització dels 365 dies d’Incapacitat Temporal.

Sobre l’acreditació a Titular i Catedràtic/a

Us informem que ahir l’ANECA va informar que el programa ACADEMIA continua permanentment obert i permet la presentació de sol·licituds de manera continuada als dos cossos docents universitaris, de Professor Titular d’Universitat i de Catedràtic d’Universitat.

A la vista de les nombroses consultes rebudes després de l’aprovació de la Llei Orgànica del Sistema Universitari (d’ara endavant LOSU), així com del gran increment observat durant el mes de març al nombre de sol·licituds d’acreditació presentades al programa ACADEMIA, es recorda que l’entrada en vigor de la LOSU donarà lloc al desenvolupament d’un nou Reial decret d’acreditacions, l’entrada en vigor del qual s’anunciarà amb el termini suficient perquè totes les persones interessades a presentar una sol·licitud d’acreditació puguen conéixer el nou procediment.

A més, s’establirà un període de transició suficient perquè les sol·licituds dins del nou procediment puguen registrar-se amb coneixement total del nou sistema i dels criteris que s’aplicaran i perquè les persones que estiguen preparant la presentació d’una sol·licitud pel procediment actual puguen fer-ho abans del canvi de model.