STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

Noves mesures relatives al personal temporal de les universitats

Ahir va estar un dia de moltíssima informació d’importància per al professorat i els investigadors laborals. D’una banda, la CRUE (Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles) informà de la coordinació de totes les universitats i del Ministeri d’Universitats per a dur a terme una sèrie d’accions. De l’altra, el Consell de Ministres va aprovar una de les mesures apuntades dies enrere, juntament amb una altra de les aparegudes en la comunicació de la CRUE.

En concret, el Consell de Ministres aprovà un “tercer paquet de mesures de suport a la crisi de la COVID-19”. En aquest s’assenyala que tots aquells contractes de professors associats, visitants, ajudants i ajudants doctors la vigència dels quals finalitze durant el període d’Estat d’Alarma seran prorrogats automàticament per un període de temps igual a la durada de l’esmentat Estat d’Alarma. Excepcionalment, es podran prorrogar durant tres mesos més. El mateix cal assenyalar per als contractes d’FPU i FPI (i entenem que per a contractes Juan de la Cierva, Ramón i Cajal, etc.). En concret el text diu el següent: “De la mateixa manera es prorroguen els contractes de personal investigador procedents de convocatòries d’ajuts de recursos humans realitzades per agents de finançament del Sistema Estatal de Ciència, Tecnologia i Innovació.”

Paral·lelament, el Ministeri de Ciència i Innovació va publicar una nota informativa que porta per títol “El Govern prorroga la vigència dels contractes de personal investigador”. En ella assenyala que “les entitats que hagen subscrit contractes de treball de durada determinada amb càrrec a finançament procedent de convocatòries d’ajuts de recursos humans, podran prorrogar-ne la vigència, exclusivament quan reste un any o menys per a la finalització dels corresponents contractes de treball. En conseqüència, aquesta mesura afectarà els contractes derivats de les convocatòries realitzades per l’Agència Estatal d’Investigació”. En aquesta nota s’afegeix una cosa que no apareix en el text del Consell de Ministres i són tots aquells contractes als quals reste un any o menys per a la seua finalització. És a dir, no indica la necessitat que vença el contracte durant l’Estat d’Alarma. Òbviament, o se’ns ha escapat alguna cosa dins del text del Consell de Ministres o es tracta d’una incongruència.

Tant el contingut del paquet de mesures com el de la nota informativa s’han publicat en forma de Reial Decret-llei en el BOE de hui. Ho podeu veure ací.

Amb tot això, ens queda el dubte de què ocorrerà en els casos de personal investigador associat a projectes (PAS i PUI) i amb els contractes d’investigació de la DGA. Així mateix, ens agradaria que s’aclarís la incongruència esmentada més amunt.

Entenem que tots els contractes temporals, laborals i interins tant del PDI (Personal Universitari d’Investigació -PUI-, contractats en el marc de programes d’investigació Juan de la Cierva, Ramón i Cajal o similars; el Personal Investigador en Formació, o els laborals d’investigació) com el personal d’administració i serveis (PAS) d’aquesta Universitat han de ser prorrogats pel temps que dure l’Estat d’Alarma.

Intersindical Valenciana cedeix la seua subvenció pública per representativitat a programes d’assistència sanitària o d’ajuda a col·lectius vulnerables

Al sindicat som conscients que estem davant una emergència sanitària on està en joc la salut o la vida de moltes persones i que, a més, aquesta crisis sanitària està afectant d’una forma severa al conjunt de la classe treballadora i especialment als grups socials més vulnerables.

Al mateix temps, també som conscients de que les finances de la Generalitat Valenciana estan en una situació de debilitat econòmica, que dificultarà enormement la seua capacitat per destinar recursos extraordinaris per fer front a la crisi; la qual cosa, sense dubte, es traduirà en un perjudici per la societat valenciana, bé a curt termini per les dificultats per reforçar els serveis sanitaris o els serveis socials o bé, a llarg termini, hipotecant encara més les nostres institucions i el nostre futur com a poble.

Continue reading

Publicada la sentència del TJUE sobre abús de la temporalitat en les Administracions Públiques

Tribunal de Justícia de la Unió Europea

Des d’STEPV us vàrem informar ja que hui19 de març 2020, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) dictaria sentència sobre l’abús en la contractació temporal a les administracions públiques espanyoles i sobre el dret a l’estabilitat en l’ocupació, amb sanció a l’abús produït.   Com estava previst, hui s’ha fet pública la sentència.

Els serveis jurídics del sindicat estan estudiant a hores d’ara l’esmentada sentència del TJUE. En breu us informarem de les conclusions que traiem.

Consulteu la sentència completa en el següent enllaç:

Text complet de la SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTíCIA (Sala Segona) de 19 de març de 2020

STEPV per l’estabilitat laboral de les persones interines de la nostra Universitat.

STEPV amb el personal interí

STEPV demana el tancament total de la Universitat de València

El sindicat insta a respectar l’obligació del confinament domiciliari de les seues treballadores i treballadors els propers 15 dies

Estem davant d’una situació inèdita, d’emergència sanitària, laboral, econòmica i social que afecta tots els àmbits de la societat i que requereix la intervenció de l’Estat, de la Generalitat i de la resta d’Administracions Públiques per a assegurar la superació de la crisi i minimitzar en la mesura del possible els seus efectes. És per això que els poders públics han d’intervindre sense complexos i pensar en el conjunt de la societat, amb la mirada posada a evitar que la pandèmia de coronavirus l’acaben pagant els col·lectius més vulnerables i la classe treballadora en el seu conjunt.

Des de STEPV tenim el convenciment que la nostra actuació com a empleades i empleats públics ha de vetlar, en la mesura de les nostres disponibilitats i possibilitats, per atenuar els efectes de la pandèmia.

STEPV ja va sol·licitar el proppassat dijous 12 de març, en la reunió que mantinguérem amb la rectora, el Comitè d’Emergències, degans i sindicats, i amb posterioritatel tancament de la Universitat de València i va demanar que tot el personal, sense excepció, es quedara a casa, tal com ha decretat el govern de l’Estat. Era previsible, atès el ritme vertiginós de les decisions i missatges que s’anaven produint. En eixe sentit, STEPV ha mostrat, des del primer moment d’aquesta crisi sanitària, la seua disposició a la col·laboració amb l’equip rectoral, per tal de garantir la salut i la seguretat del conjunt de la comunitat universitària, incloent-hi la del personal que hi treballa.

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, preveu una vigència de les seues mesures de quinze dies naturals, una setmana més que el previst a la Universitat. A més, en la seua disposició addicional tercera s’estableix la suspensió de terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats de sector públic. No debades, la Universitat de valència ha ajornat el termini de presentació dels mèrits curriculars en la fase de concurs de les proves selectives de l’Escala administrativa, així com de l’examen per a la creació d’una Borsa de treball temporal de l’Escala Tècnica Superior de prevenció.

Per a STEPV, mentre dure l’estat d’alarma, no es justifica l’assistència del personal als centres de treball, incloses fundacions, Centre d’Idiomes, així com empreses externes. Cal tancar tots els edificis i instal·lacions de la Universitat de València, com ha fet la Universitat d’Alacant: mesures per al PDI i mesures per al PAS.

Una vegada més STEPV insta a la Universitat de València a desenvolupar la modalitat de teletreball per al PAS.

Per a STEPV també cal adoptar mesures de conciliació familiar, facilitant la permanència en el domicili familiar dels empleats i empleades que tinguen al seu càrrec menors, o persones dependents, degut al tancament dels centres d’educatius i centres de dia, com ha fet la Direcció General de Funció Pública en la seua Nota informativa amb motiu del COVID-19.

Finalment, STEPV anima a la comunitat universitària a seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries, a quedar-se a casa, a exercir un consum responsable i no deixar-se dur per la por i a carregar-se de paciència i ànim per eixir d’aquesta situació com més prompte millor. Amb la unitat i la confluència d’actuacions entre ciutadania, poders públics i organitzacions cíviques guanyarem la batalla a la pandèmia.

Entre tots i totes ho aconseguirem.

STEPV demana el tancament de la Universitat de València

Des de l’STEPV entenem perfectament la complexitat de la situació en què ens trobem i la dificultat de prendre les decisions correctes. En aquest sentit l’equip rectoral té tot el nostre suport.

Tot i això, hi algunes qüestions que estan generant confusió, preocupació i en alguns casos, malestar entre el personal de la UV.

No té sentit que a partir del dia 23 de març se suspenguen totes les activitats acadèmiques, esportives i d’altres i, per l’altre costat les biblioteques, secretaries, clíniques, laboratoris etc. estiguen oberts. Això seria anar en la direcció contrària a les recomanacions que s’han donat.

La majoria del PAS no presta un servei de caràcter essencial. No entenem perquè aquest personal ha d’acudir al seu lloc de treball, quan les autoritats ens estan demanant extremar la prudència: no eixir de casa, no agafar el transport públic, etc.

Desconeixem la persistència de la pandèmia, probablement les mesures per combatre la propagació del virus s’hagen d’aplicar durant mesos. Per tant considerem que, mentre no s’establisquen mesures concretes per tal de garantir la salut de tot el personal que treballa a la Universitat de València, el més sensat és tancar tots els centres i dependències de la Universitat.

Des de l’STEPV considerem que les mesures per evitar la infecció i propagació de la COVID-19, han d’abastar a tota la plantilla, sense excepció; però també al personal de les fundacions, Centre d’Idiomes i de les empreses externes.

La situació actual requereix actuar de manera serena, però decidida.

Intersindical Valenciana davant el 8M

El sindicat se suma a les decisions del moviment feminista

Com ja va passar en 2018 i 2019, la Intersindical Valenciana s’ha posat al servei del moviment feminista de cara al 8M de 2020. Així ho vam fer amb les 2 convocatòries estatals de vaga feminista (que englobava vaga laboral, estudiantil, de cures i de consum) de 24 hores, que la Intersindical va convocar després que les trobades estatals d’assemblees 8M així ho requeriren. I en 2020, el sindicat manté el seu compromís amb les decisions del moviment feminista reunit en assemblees en les que participem activament des de l’inici.

Continue reading

Mesa negociadora del 4 de març de 2020

 ORDRE DEL DIA: 

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
  2. Aprovació, si escau, de la distribució de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2020 per a Personal docent e investigador de la Universitat de València.
  3. Aprovació, si escau, dels criteris per al desenvolupament de la carrera docent del Personal docent i investigador de la Universitat de València aplicables per al curs 2020/2021.
  4. Aprovació, si escau, d’acords en matèria de sistemes selectius del Personal d’administració i serveis de la Universitat de València (ES RETIRA EL PUNT)
  5. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la RLT 1/2020 del Personal d’administració i serveis de la Universitat de València
  6. Torn obert de paraules.
Continue reading

STEPV per la implantació del teletreball a la Universitat

STEPV HA DEMANAT LA IMPLANTACIÓ DEL TELETREBALL A LA UNIVERSITAT

    En diverses ocasions la secció sindical de l’STEPV a la Universitat de València ha proposat en mesa negociadora crear una comissió de treball per desenvolupar mesures de conciliació. Una d’aquestes mesures és el teletreball. Des de l’equip de direcció de la Universitat la resposta sempre ha sigut negativa, al·legant que la baixada de la càrrega docent a 24 crèdits va suposar un gran cost econòmic. No obstant això des de l’STEPV creiem que el teletreball, com altres mesures que hem proposat, no implica un cost econòmic addicional per a la Universitat de València.

Continue reading

Milers de persones participen en la manifestació a Madrid per exigir la conversió en fixes del personal interí

STEPV-Intersindical Valenciana ha participat en la manifestació que aquest matí ha emplenat el centre de Madrid, des de la Plaça Cibeles a Sol

Un moment de la manifestació del dissabte 15 de febrer a Madrid

La Confederació Intersindical aprova una resolució en defensa del personal interí i de la seua funcionarització

Milers de persones han participat aquest matí en la manifestació convocada per col·lectius de personal interí de tot l’estat per a denunciar el frau de llei en què es troben, exigir la conversió en fixes com a solució per acabar amb la situació de frau de llei i criticar els acords signats per CCOO, UGT i CSIF amb l’anterior govern de Rajoy. Aquests acords d’estabilització del personal interí, lluny d’estabilitzar al personal interí, han propiciat la convocatòria massiva d’oposicions de lliure ingrés (i, per tant, posar en perill la continuïtat en el treball del col·lectiu).

Continue reading

STEPV es reuneix amb la Consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat digital

S’ha tractat la situació del conveni col·lectiu, la problemàtica del personal investigador i de suport a la investigació, la necessitat d’estabilització i dignificació de les plantilles, entre altres temes.

Un moment de la reunió d’aquest matí (divendres 14 de febrer de 2020)

Hi ha participat també la Secretària Autonòmica d’Universitats i Investigació, i la Directora General de Ciència i Investigació. Per la nostra part hi ha assistit una representació de totes les universitats públiques valencianes i hem manifestat la nostra preocupació per la manca d’una política d’universitat del Govern de la Generalitat.

Continue reading