FireStats error : FireStats: Unknown commit strategy

STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

Mesa negociadora del 29 de març de 2019

Mesa Negociadora que tindrà lloc el 29 de març amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.

2. Aprovació, si escau, del III Pla d’Igualtat de la Universitat de València.

3. Aprovació, si escau, de la distribució de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2019 per a PDI de la Universitat de València.

4. Aprovació, si escau, dels Criteris de Promoció del Professorat per al curs 2019/2020:    Criteris de promoció curs 2019-2020    Informe econòmic

5. Aprovació, si escau, de la Modificació del Reglament per a l’Estabilització del Professorat Associat de la Universitat de València

6. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de Selecció del PDI de la Universitat de València.

7. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la normativa de borses de la Universitat de València: modificació de la normativa de borses    text refós

8. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la relació de llocs de treball 2/2019 de PAS de la Universitat de València: memòria justificativa    cost pressupostari    reserva de crèdit

9. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de jornada i horaris de treball del personal d’administració i serveis de la Universitat de València

10. Reducció de tres crèdits docència per al PDI amb necessitats de conciliació.

11. Torn obert de paraules.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 11 11 ?
 
FireStats icon Powered by FireStats