FireStats error : FireStats: Unknown commit strategy

STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

Mesa Negociadora del 18 d’abril de 2018

Mesa Negociadora del proper 18 d’abril de 2018  per a tractar el següent

 ORDRE DEL DIA:

  1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.
  2. Modificació del Reglament de Selecció del PDI de la UV per a incorporar la possibilitat de perfil docent i/o investigador i especificar les característiques del perfil docent.
  3. Proposta de readscripció de sis places de TU previstes per a la promoció del professorat contractat doctor per al curs 18/19.
  4. Proposta per a la reducció de jornada laboral per a majors de 60 anys (punt inclòs a proposta de STEPV).
  5. Torn obert de paraules.

Resum de la Mesa Negociadora del 18 d’abril de 2018

1- Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.

S’aproven les actes sense modificacions.

Abans de seguir en l’ordre del dia de la reunió, el president de la mesa negociadora informa sobre la reunió amb el Comitè de vaga de la Plataforma de PDI Associat, al voltant de les explicacions que aquesta demanava sobre alguns aspectes de l’acord de mesa negociadora del 26 de març de 2018, al punt «Anàlisi, debat i pressa d’acords, si escau, al respecte de la proposta de la Universitat de Valencia sobre millores de condicions laborals del professorat associat».

També ens lliura l’informe sobre durada de contractes de professorat Associat superior a 12 mesos, el qual podeu trobar ací: https://www.uv.es/stepviv/mesa/2018-04-18/Informe-associats.pdf

2- Modificació del Reglament de Selecció del PDI de la UV per a incorporar la possibilitat de perfil docent i/o investigador i especificar les característiques del perfil docent.

El president de la mesa negociadora explica que les assignatures de les mencions del Grau en algunes titulacions (per exemple Mestre/a en Educació Primària), són obligatòries, doncs es tracta d’una exigència per obtenir el grau i que així són considerades en especificar el perfil docent/investigador a les places convocades, tot i que aquestes assignatures consten com a «optatives».

STEPV demanem que hauria d’explicitar-se en el document, per a la qual cosa proposem com a esmena el suggeriment d’algunes persones de la Facultat de Magisteri, de manera que en l’article 3 del Reglament de selecció de PDI (convocatòries) i l’article 15 (contingut), on diu «una matèria de formació bàsica o obligatòria», diga «una matèria de formació bàsica, obligatòria o optativa d’aquells itineraris en els quals resulten preceptives per a certificar la menció». s’accepta l’esmena, de manera que el document que es durà a la Comissió de Professorat la inclourà, amb la possibilitat d’aportar-hi una expressió més acurada.

S’aprova el document per unanimitat.

3- Proposta de readscripció de sis places de TU previstes per a la promoció del professorat contractat doctor per al curs 18/19.

Es tracta de sis places de titular d’Universitat previstes per a la promoció del professorat contractat doctor que havien quedat vacants, derivades del pla d’estabilització i promoció del professorat restaven per assignar sis places de Contractat Doctor a TU, la distribució de les quals ha resultat, definitivament, la següent:

  • Tres places de Contractat Doctor han promocionat a TU, de manera que han generat, alhora,

  • tres vacants que seran ocupades per la promoció de tres Ajudants Doctors (que a priori havien quedat exclosos per qüestions administratives).

  • Tres places han sigut atribuïdes al Pla d’Estabilització del Professorat Associat, ja que tres persones han acreditat els requisits per a la promoció (en total han promocionat deu, set en la primera fase i tres ara).

El document s’aprova amb el vot favorable de les quatre seccions sindicals.

4- Proposta per a la reducció de jornada laboral per a majors de 60 anys (punt inclòs a proposta de STEPV).

És la segona vegada que STEPV demanat que es tracte en mesa la reducció de jornada per a majors de 60 anys i fa una proposta similar a la que ja va presentar el 12 d’abril de 2017. En aquesta ocasió esperàvem una major sensibilitat per part de l’equip de la nova rectora, ja que durant la campanya a les eleccions a rectorat defensà implementar aquesta mesura.

STEPV no comparteix la resposta negativa del gerent (basant-se en les dificultats que imposa la taxa de reposició) ni del vicegerent (centrades en raons jurídiques). STEPV considera que la mesura és factible, ja que altres universitats (Alacant o Granada) han implantat la reducció de jornada per a majors de 60 anys, i en unes condicions més ‘generoses’ per al PAS que les de la proposta que ací plantegem. A més, cal fer efectiu l’acord de Claustre, màxim òrgan de representació de la Universitat, aprovat en sessió del 23 de juliol de 2015 (ACUV18/2015), sobre la reducció de la jornada laboral per al PAS major de 60 anys en condicions similars a les aplicades en la Universitat d’Alacant.

STEPV en cap de les 2 ocasions hem demanat que s’aplique a la Universitat de València l’acord de la Universitat d’Alacant. STEPV hem presentat una proposta prudent i realitzable, tenint en compte la realitat de la plantilla de la Universitat de València.

Durant el debat la posició del gerent va ser d’acceptar una reducció de jornada laboral en algun dels següents supòsits: o en cas que s’elimine la taxa de reposició (el que depèn del govern espanyol), o una reducció de jornada vinculada a situacions de conciliació.

STEPV hem demanat en diverses ocasions i continua demanant una millora de les mesures de conciliació de la vida laboral, personal i familiar. No obstant això, cal tindre en compte que les reformes del sistema públic de pensions del 2011 i 2013, aprovades mercè a l’acord que el govern de Zapatero signà amb els sindicats CCOO i UGT d’una banda, i la patronal per l’altra, suposaren mesures tan lesives per a la classe treballadora com retardar l’edat de jubilació, endurir l’accés a la prestació màxima i retallar la renda mitjana dels futurs jubilats. Mentre no es revertisca aquesta política i es torne a la jubilació als 65 anys, per a STEPV és de justícia posar en marxa mesures com la reducció de la jornada laboral, i d’altres.

En el següent quadre teniu els efectes del retard en l’edat de jubilació:

Any

Períodes cotitzats

Edat exigida

2018

36 anys i 6 mesos o més

65 anys

menys de 36 anys i 6 mesos

65 anys i 6 mesos

2019

36 anys i 9 mesos o més

65 anys

menys de 36 anys i 9 mesos

65 anys i 8 mesos

2020

37 anys o més

65 anys

menys de 37 anys

65 anys i 10 mesos

2021

37 anys i 3 mesos o més

65 anys

menys de 37 anys i 3 mesos

66 anys

2022

37 anys i 6 mesos o més

65 anys

menys de 37 anys i 6 mesos

66 anys i 2 mesos

2023

37 anys i 9 mesos o més

65 anys

menys de 37 anys i 9 mesos

66 anys i 4 mesos

2024

38 anys o més

65 anys

menys de 38 anys

66 anys i 6 mesos

2025

38 anys i 3 mesos o més

65 anys

menys de 38 anys i 3 mesos

66 anys i 8 mesos

2026

38 anys i 3 mesos o més

65 anys

menys de 38 anys i 3 mesos

66 anys i 10 mesos

A partir de 2027

38 anys i 6 mesos o més

65 anys

menys de 38 anys i 3 mesos

67 anys

5- Torn obert de paraules.

En torn obert de paraules STEPV hem preguntat sobre les notícies referents a la disposició 26ª de la Llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per al 2018, la qual fa referència a la carrera professional. El govern central qüestiona la constitucionalitat de la partida dedicada a la carrera professional del PAS. Finalment el Govern central va proposar al Consell una comissió per tractar les discrepàncies en veure una possible inconstitucionalitat en aquesta partida pressupostària. La lectura que fa gerència és que possiblement hi haja darrere de tot açò un intent de pressionar en l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat. El vicegerent tampoc veu molt factible que, com a mesura cautelar, el govern espanyol paralitze o retrotraga el pagament del complement de carrera professional al 30% de les quanties que el personal funcionari de carrera i laboral fix va cobrar el 2017.

STEPV ha preguntat també sobre la carrera professional del personal interí i temporal, se suposa que l’ultimàtum judicial al Consell obligue a promulgar en breu la modificació del Decret 186/2014. Per a STEPV la modificació del decret per tal de complir la sentència del tribunal Suprem, favorable al personal interí i temporal, és molt restrictiva, deixant fora de manera injusta a moltes companyes i companys, ja que exigeix que la persona interessada estiga un mínim de 5 anys ininterromputs en el mateix nomenament.

Seguirem informant.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 10 6 ?
 
FireStats icon Powered by FireStats