STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

Mesa negociadora del 10 de gener de 2018

Ordre del dia de la mesa negociadora del 10 de gener de 2018:

1.- Presa d’acords de la Carrera Professional del PAS.

2.- Torn obert de paraules

COMUNICAT CONJUNT DELS SINDICATS AMB REPRESENTACIÓ EN LA MESA NEGOCIADORA UV

CCOO CGT STEPV UGT

ABONAMENT 100% DE LA CARRERA PROFESSIONAL

  Les seccions sindicals amb representació en la mesa negociadora hem acordat amb l’equip rectoral l’aprovació del següent

Acord de la Mesa Negociadora de la Universitat de València per a l’abonament de la Carrera Professional del PAS

La Disposició addicional Vint-i-sis de la Llei 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2018 estableix que “Amb efectes d’1 de gener de 2018, i d’acord amb els criteris i condicions establits en la disposició addicional vint-i-sisena de la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2017, la implantació progressiva del complement de carrera professional del personal funcionari de carrera i laboral fix d’administració i serveis de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, es fixa en un import mínim del 66 %. A aquest efecte, les universitats no necessitaran per a aplicar-lo, durant aquest exercici, l’autorització a què es referia l’últim paràgraf de la mencionada disposició addicional”.

D’acord amb l’habilitació legal continguda en aquest precepte i la homogeneïtat de l’estructura retributiva del PAS de les Universitats públiques valencianes i del personal al servei de la Generalitat Valenciana, la Mesa Negociadora

ACORDA la implantació del 100% del complement de carrera professional al personal de la Universitat de València al que es refereix la disposició addicional vint-i-sisena de la Llei 22/2017, amb efectes econòmics d’1 de gener de 2018.

Este acord s’aprovarà en el Consell de Govern del 30 de gener.

L’acta de la mesa arreplegarà el procediment de pagament del 100% de les quanties de carrera professional:

  • Nòmina de gener de 2018: 66% de les quanties

  • Nòmina de febrer de 2018: 100% més els endarreriments (34% de les quanties del mes de gener)

L’acta també arreplegarà la incorporació del personal interí i laboral temporal al sistema de carrera professional en el moment en què es modifique la normativa vigent i possibilite la seua inclusió.

CCOO CGT STEPV UGT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 15 4 ?
 
FireStats icon Powered by FireStats