STEPV – Universitat de València

Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

STEPV – Universitat de València - Secció sindical de l'STEPV a la Universitat de València

Sobre el Dictamen del CJC carrera professional personal interí

El Consell Jurídic Consultiu ha fet públic el Dictamen 471/2018, de 11 de juliol de 2018, Projecte de Decret pel qual es modifica el Decret 186/2014, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l’avaluació de l’acompliment del personal empleat públic de l’Administració de la Generalitat.

A mena de resum, podem dir que l’esmentat Dictamen fa les següents observacions al Projecte de Decret:

Continue reading

Recollida de signatures per la negociació immediata de mesures de conciliació a la UV

Recollida de signatures per la negociació immediata de mesures de conciliació a la UV

En la Mesa negociadora del passat 16 de maig de 2018 s’aprovà per unanimitat el punt “Modificació de la Normativa sobre dedicació docent del Personal Docent i Investigador a temps complet de la Universitat de València”. Aquest punt, posteriorment aprovat en sessió del Consell de Govern del 29 de maig, en reduir la dedicació docent màxima a 240 hores suprimia, entre altres, els punts 4 i 5 de l’article 3 de l’esmentat document, els quals contemplaven mesures com reducció de docència a 240 hores per al professorat que haguera gaudit dels permisos per maternitat, paternitat, adopció, acolliment, cura de filles i fills menors de 12 anys, acumulació de la reducció per lactància, excedència per cura de fills o de familiars amb discapacitat, adaptació de jornada per violència sobre la dona, etc.

Continue reading

Mesa Negociadora del 4 de juliol de 2018

Mesa Negociadora del 4 de juliol de 2018, per tractar el segúent

  ORDRE DEL DIA:

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
  2. Aprovació, si escau, de l’acord per a regular les percepcions meritades per antiguitat deixades de percebre com a conseqüència de la situació d’incapacitat temporal i altres situacions de suspensió de la relació laboral.
  3. Aprovació, si escau, de l’acord de reconeixement del permís retribuït de gestació en la setmana 37 de l’embaràs
  4. Aprovació, si escau, de la modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) 1/2018
  5. La situación del PAS interino/a tanto laboral como funcionario/a eventual ante la futura puesta en funcionamiento del Decreto de Carrera Profesional para este personal, así también como afectaría al personal funcionario/a de carrera que no se le haya contado su periodo de interinidad en la CP.
  6. La inclusión en el portal del empleado dentro de la hoja de servicios del punto de Carrera Profesional del PAS, donde se indique el nivel en el que se está en la actualidad y cuánto tiempo falta para poder solicitar el pase al siguiente grado, así como los requisitos y el enlace donde estén publicados los criterios vigentes para solicitarlo correctamente.
  7. Aprovació, si escau, de l’acord per complementar les percepcions durant la incapacitat temporal fins aconseguir el 100% de les retribucions
  8. Torn obert de paraules

Iª Jornada de coeducació a la Universitat

L’STEPV de la Universitat de València valora molt positivament l’acollida que ha tingut la I Jornada de coeducació a la Universitat celebrada ahir a la Facultat de Ciències Socials.

La I Jornada de coeducació a la Universitat, celebrada el passat dijous, 10 de maig, i organitzada per la secció sindical de l’STEPV a la UV, amb la col·laboració de l’àrea de les dones de la Intersindical Valenciana i la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València.

La Dra. Montserrat Hormigos (especialista en Comunicació audiovisual i teoria del discurs) donà una conferència que va estar molt ben acollida tant pel públic universitari com pel públic en general. L’acte va estar presentat per la companya Encarna Canet, responsable de l’àrea de la dona de l’STEPV.

El Sindicat considera que la intervenció de la ponent ha posat en el centre del debat crític una situació que ens afecta diàriament tant en l’àmbit privat com en el públic (també a la Universitat). La novetat principal, però, rau en que ha presentat una nova conceptualització de la coeducació i el feminisme a través de la desconstrucció de la simbologia fixada i assumida socialment.


Salutacions cordials

1 de maig: no més precarietat

En el manifest de l’1 de maig d’enguany, Intersindical Valenciana denuncia l’atur, la precarietat i l’exclusió social i es posiciona per la recuperació del drets i per un treball, un salari i unes pensions dignes.

Aquest 1 de Maig ve marcat, novament, per la lluita que enfronta el Sindicat amb les desigualtats; per donar una resposta a les polítiques neoliberals, que han suposat la pèrdua de drets i un empobriment de la classe treballadora, i per la dignificació dels col·lectius socials més desfavorits.

En aquests anys de crisi hem assistit a un procés de transformació social invers; el capitalisme ha eixit reforçat i a la classe treballadora ens han furtat els drets: els drets laborals, els drets socials i, fins i tot, els drets civils.

Continue reading

FireStats icon Powered by FireStats